loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

příspěvková organizace


Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

IZO MŠ: 107516314

IZO ŠJ: 113800649

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7:00 - 17:00 hod.

Stravovna

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Kateřina Pěnkavová, Majka Marcínová

asistent pedagoga: Jana Duchková

provozní: Jana Kůrková, Jana Pačesová

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Kateřina Vycpálek, Bc.Ivana Hrbková

asistent pedagoga: Martina Brabcová

provozní: Jana Kůrková, Jana Pačesová

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce

středa 17:00 - 18:00 hod.

Konzultaci je nutné si předem domluvit:
e-mail: reditelka@msvsestary.cz
mobil: +420 736 754 897
osobně

Plavání

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2013) hradí: 43,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2013) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 15.9.2020.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

 • každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ"
 • odpolední svačina
 • jde-li dítě po obědě plánovaně, lze odhlásit při příchodu do MŠ u učitelek do 8:15 hod., rozhodnutí nelze změnit
 • jde-li dítě po obědě neplánovaně, svačinu nelze odhlásit

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11:30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:15
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:45 - 14:15
odpočinek (mladší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
12:45 - 13:30
odpočinek (starší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
13:30 - 14:15
výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce s předškoláky
14:15 - 14:45
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:45 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu, čaj a mléko.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:15 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do MŠ

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový či plechový hrnek
 • pyžamko
 • ​v sáčku může být hřeben
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • trička
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ 2020/2021

Hokus Pokus

Keramika

Sporťáček

pavilon BERUŠEK:
BERUŠKY čtvrtek 14:15 - 15:00 hod.
MOTÝLCI čtvrtek 15:00 - 15:45 hod.

Přijímací řízení do MŠ

Elektronický předzápis bez registračních časů

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz
stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/slunecnice-vsestary

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Elektronický předzápis je aktivní od 25.3. do 30.4.2021
img

Zápis do Mateřské školy Slunečnice, Všestary pro šk.rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodiky Ministerstva školství tělovýchovy a mládeže rozhodla ředitelka mateřské školy o průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022 takto:

 • řádnému zápisu předchází ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude otevřen na webových stránkách MŠ od 25.3. do 30.4.2021, kde se žadatel zaregistruje, vyplní a vytiskne si žádost
 • řádný zápis proběhne od 2.5. do 16.5.2021 bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí podáním žádosti následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy 4s9xui3
  2. e-mailem s elektronickým podpisem reditelka@msvsestary.cz
  3. poštou na adresu: MŠ Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, 251 63 Všestary
  4. osobním podáním ve výjimečném případě a pouze po předchozí dohodě s ředitelkou školy +420 736 754 897
  5. vložením v zalepené obálce do dopisní schránky MŠ (bez známky), která je umístěna na spodní bráně zahrady MŠ (v tomto případě označte obálku MŠ ZÁPIS, k rukám ředitelky a datem vložení)

Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • potvrzené vyjádření lékaře (mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve zněnípozdějších předpisů)
 • kopií rodného listu dítěte (po nezbytné kontrole bude tento skartován)
 • trvalý pobyt u spádových dětí bude ověřen ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo (dále RGČ), které bude odesláno na uvedený e-mail na žádosti zákonnému zástupci, je důležité pro zjištění výsledků přijímacího řízení.

Nahlédnutí do spisu: po předchozí dohodě s ředitelkou +420 736 754 897 (ve spisu naleznete pouze to, co sami dokládáte plus dokument o přiděleném RGČ)

Zveřejnění výsledků: ředitelka rozhodne na základě stanovených kritérií a zveřejní rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení zápisu na www.msvsestary.cz a informativní tabuli MŠ

Vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí: rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou na uvedenou adresu po zveřejnění výsledků

Veškeré informace o zápisu v dokumentu v pdf


Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2021/2022

V souladu s §34 zákona č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka mateřské školy tato kritéria:

do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), které před začátkem školního roku, tj. ke dni 31.8.2021 dosáhnou:

 1. 1. pěti let a děti s odkladem školní docházky,
 2. 2. nejméně čtvrtého roku věku,
 3. 3. nejméně třetího roku věku,
 4. 4. děti narozené nejpozději do 31.12.2018,
  a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
 5. 5. v případě, že dle výše uvedených kritérií nebude dosaženo maximálního povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, budou přijímány děti, které nepatří do příslušného školského obvodu a budou následně přijímány dle data narození od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria pro přijímání dětí v dokumentu v pdf

Přijímací řízení do ZŠ

Zápis do prvních tříd ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice

informace v dokumentu zde