loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7,00 - 17,00 hod.

Stravovna

hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Kateřina Vycpálek, Kateřina Pěnkavová

asistent pedagoga: Jana Duchková

provozní: Jana Kůrková

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Bc. Ivana Hrbková, Marie Kovaříková

asistent pedagoga: Jitka Mondscheinová

provozní: Martina Vadlejchová

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Plavání

Další kurz proběhne v novém školním roce 2020/2021

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2013) hradí: 43,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2013) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte
 • specifický symbol = přidělené číslo dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 30.9.2019.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ" - povinné pro děti v posledním roce předškolní docházky

do 8:30 hod. nahlásit odchod dítěte po obědě (nutné k odhlášení odpolední svačiny)

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11,30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:30
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:30
přechod dětí do kmenového pavilonu
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:15 - 14:15
odpočinek mladší děti, spánek dle individuálních potřeb dětí
klidové činnosti - četba, poslech, vyprávění
12:15 - 13:00
odpočinek předškoláci
13:00 - 14:15
předškoláci výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce
14:15 - 14:30
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:30 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu a čaj.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:30 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do školky

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový hrnek
 • pyžamko (event. plyšáka)
 • ​v sáčku může být hřeben
 • pláštěnka
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • tričko
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ

Kroužky šk.rok 2019/2020 - II.pololetí


Pondělí - Motýlci

KERAMIKA

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Motýlků v 17,00 hod.


Úterý - Berušky

HOKUS-POKUS


Čtvrtek - pavilon Berušek

SPORŤÁČEK

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Berušek v 17,00 hod.

Přijímací řízení do mateřské školySeznam přijatých dětí od 1.9.2020.


Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, okres Praha – východ, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet podaných žádostí překročí kapacitní možnosti mateřské školy. Učiní tak podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165odst.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), které před začátkem školního roku dosáhnou:

 • 1. pěti let a děti s odkladem školní docházky,
 • 2. nejméně čtvrtého roku věku,
 • 3. nejméně třetího roku věku,
 • 4. nejméně druhého roku věku, nejpozději však narozené do 31.12.2017, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (pouze do naplnění kapacity),
 • 5. v případě volné kapacity školy jsou přijímány děti, které nepatří do příslušného školského obvodu a jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší.

V letošním roce máme 15 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky. Nejsou nám zatím známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba s 12 volnými místy.

Kritéria pro přijímání dětí v dokumentu v pdf

Přijímací řízení do Základní školy