loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7,00 - 17,00 hod.

Stravovna

hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Kateřina Vycpálek, Kateřina Pěnkavová

asistent pedagoga: Jana Duchková

provozní: Jana Kůrková

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Bc. Ivana Hrbková, Marie Kovaříková

asistent pedagoga: Jitka Mondscheinová

provozní: Martina Vadlejchová

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Plavání

Další kurz proběhne v novém školním roce 2020/2021

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2013) hradí: 43,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2013) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte
 • specifický symbol = přidělené číslo dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 30.9.2019.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ" - povinné pro děti v posledním roce předškolní docházky

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11,30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:30
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:30
přechod dětí do kmenového pavilonu
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:15 - 14:15
odpočinek mladší děti, spánek dle individuálních potřeb dětí
klidové činnosti - četba, poslech, vyprávění
12:15 - 13:00
odpočinek předškoláci
13:00 - 14:15
předškoláci výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce
14:15 - 14:30
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:30 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu a čaj.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:30 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do školky

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový hrnek
 • pyžamko (event. plyšáka)
 • ​v sáčku může být hřeben
 • pláštěnka
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • tričko
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ

Kroužky šk.rok 2019/2020 - II.pololetí


Pondělí - Motýlci

KERAMIKA

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Motýlků v 17,00 hod.


Úterý - Berušky

HOKUS-POKUS


Čtvrtek - pavilon Berušek

SPORŤÁČEK

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Berušek v 17,00 hod.

Přijímací řízení do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Slunečnice, Všestary pro šk.rok 2020/2021

MŠMT vydalo 3.4.2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Pokyny MŠMT na jejich webu zde

Na základě těchto opatření vydala ředitelka MŠ Slunečnice, Všestary tato rozhodnutí:

 • nadále platí Elektronický předzápis ve stanoveném termínu viz webové stránky školy
 • vlastní zápis proběhne bezkontaktně, z toho důvodu byl zrušen termín 6.5.2020 a byla zrušena v Elektronickém předzápisu registrace s časy dostavení se do MŠ

Žádost lze doručit v době 4.5.-15.5.2020 následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy 4s9xui3
 • e-mailem s elektronickým podpisem reditelka@msvsestary.cz
 • poštou MŠ Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, 251 63 Všestary
 • osobním podáním ve výjimečném případě a pouze po předchozí dohodě s ředitelkou školy +420 736 754 897
 • vložením v zalepené obálce do dopisní schránky MŠ (bez známky), která je umístěna na spodní bráně zahrady MŠ (v tomto případě označte obálku MŠ ZÁPIS, k rukám ředitelky a datem vložení)

Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • vyjádření lékaře k řádnému očkování dítěte na žádosti bude zastoupeno o čestným prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované ( Čestné prohlášení zde) a o kopií očkovacího průkazu dítěte (mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů)
 • kopií rodného listu dítěte (po nezbytné kontrole bude tento skartován)
 • trvalý pobyt u spádových dětí bude ověřen ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo (dále RGČ), které bude odesláno na uvedený e-mail na žádosti zákonnému zástupci, je důležité pro zjištění výsledků přijímacího řízení.

Nahlédnutí do spisu: po předchozí dohodě s ředitelkou +420 736 754 897 (ve spisu naleznete pouze to, co sami dokládáte plus dokument o přiděleném RGČ)

Zveřejnění výsledků: ředitelka rozhodne na základě stanovených kritérií a zveřejní rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení zápisu na www.msvsestary.cz a informativní tabuli MŠ

Vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí: rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou na uvedenou adresu po zveřejnění výsledků

Veškeré informace o zápisu v dokumentu v pdf

Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, okres Praha – východ, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet podaných žádostí překročí kapacitní možnosti mateřské školy. Učiní tak podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165odst.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), které před začátkem školního roku dosáhnou:

 • 1. pěti let a děti s odkladem školní docházky,
 • 2. nejméně čtvrtého roku věku,
 • 3. nejméně třetího roku věku,
 • 4. nejméně druhého roku věku, nejpozději však narozené do 31.12.2017, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (pouze do naplnění kapacity),
 • 5. v případě volné kapacity školy jsou přijímány děti, které nepatří do příslušného školského obvodu a jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší.

V letošním roce máme 15 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky. Nejsou nám zatím známy počty dětí s odkladem školní docházky. Počítáme zhruba s 12 volnými místy.

Kritéria pro přijímání dětí v dokumentu v pdf

Přijímací řízení do Základní školy

Zápisy do prvních tříd

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem),případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podrobné informace k zápisům najdete zde
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU